دو مرحله مهم در ایجاد ارزش از داده‌های مشتریان

سازمان‌ها از نظر بلوغ داده‌های موجود در مراحل متفاوتی قرار دارند. اما فارغ از اینکه هر سازمانی در چه مرحله ای قرار دارد، تقریبا هر سازمانی دارای دارایی های ارزشمندی از داده های مشتری است که می تواند استفاده بهتر و فعال تری از آن بکند. اگرچه هنوز الزامات اساسی برای هر ابتکار استراتژیکی نیاز است از جمله تدوین یک استراتژی دیجیتال قوی و مستحکم، تضمین پشتوانه رهبری قدرتمند و منابع مناسب و اولویت بندی یک یا دو هدف مهم، اما سازمان ها نیاز نیست تا زمانی که یک سیستم یا تکنولوژی "ایده آل" داشته باشند صبر کنند.
ادامه مطلب

تقسیم‌بندی مشتریان بر اساس متد RFM

تقسیم‌بندی بر اساس RFM نشان می­‌دهد که تحلیل رفتار خرید یکی از مهم­ترین شاخص‌های خریدهای مداوم در آینده و وفاداری مشتری محسوب می‌شود. این امر به شرکت‌ها اجاز می‌دهد تا گروه‌های مشخص از مشتریان با رفتارهای خاص را مورد هدف خود قرار دهند و در نتیجه بازخورد همه‌جانبه‌ی بیشتر از طریق افزایش وفاداری و حفظ مشتری در دراز­مدت دریافت کنند.
ادامه مطلب