کتاب 3تکنیک تقسیم‌بندی مشتریان برای موفقیت در تجارت الکترونیک

کتاب 3تکنیک تقسیم‌بندی مشتریان برای موفقیت در تجارت الکترونیک

از سایت: Dotdigital
ترجمه: تیم محتوای سکان
کتاب 3تکنیک تقسیم‌بندی مشتریان برای موفقیت در تجارت الکترونیک